Cadastru Prahova – Ploiesti

DOCUMENTATIA CADASTRALA CONSTITUIE ACTUL DE CONSTATARE A SITUATIEI REALE DIN TEREN.
PLANUL CADASTRAL DE CARTE FUNCIARA ESTE UN DOCUMENT TEHNIC, INTOCMIT IN SISTEMUL DE COORDONATE STEREOGRAFIC 1970, CARE CONTINE LIMITELE IMOBILELOR SI ALE CONSTRUCTIILOR PERMANENTE IN CARTEA FUNCIARA, NUMARUL CADASTRAL SI SE REALIZEAZA PENTRU FIECARE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALA.
TIPURI DE LUCRARI CADASTRALE:
 1. Documentatii in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra unui imobil neinscris in cartea funciara (apartamente, constructii, terenuri cu sau fara constructii)
 1. Documentatii in vederea inscrierii unei constructii pe un teren inscris in cartea funciara
 1. Documentatii de inscriere a dezlipirii unui imobil (dezmembrare)
 1. Documentatii de inscriere a alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite commune (comasare)
 1. Documentatii pentru modificarea limitei de proprietate
 1. Documentatii pentru modificarea suprafetei imobilului
 1. Documentatii pentru inscrierea dezmembramintelor dreptului de proprietate (uz, uzufruct, servitude si abitatie)
 1. Documentatii pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase, prin reinscrierea pe baza de documentatie cadastrala
 1. Dezmembrarea unei constructii (bloc sau vila) in apartamente si calculul cotei indivize
 1. Masuratori si intocmiri de planuri de parcelare.
ACTE NECESARE INTOCMIRII UNEI DOCUMENTATII DE CADASTRU:
 1. actul (actele) de proprietate (original sau copie legalizata): contract de vanzare-cumparare, acte partaj notarial, donatie + planuri de situatie ce fac parte integranta din actele mentionate,
 1. titlu de proprietate (copie legalizata)
 1. certificat(e) de mostenitor (original sau copie legalizata)
 1. proces-verbal de predare-primire (copie legalizata)
 1. autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor (copie legalizata)
 1. certificat de edificare a constructiei (copie legalizata)
 1. adeverinta de rol (original sau copie legalizata)
 1. plan de parcelare vizat, datat si semnat de primarie (original)
 1. sentinta si decizia definitive si irevocabile (original sau copie legalizata)
 1. incheierea de intabulare
 1. certificate de urbanism, in cazul alipirilor si a dezmembrarilor (2 exemplare, in original sau copie legalizata)
 1. certificatul fiscal cu valoarea de impunere a imobilului (original sau copie legalizata)
 1. copia xerox a actului de identitate al proprietarului si al mandatarului
 1. copia xerox a certificatului de casatorie sau dupa sentinta de divort (in cazul in care persoana care apare ca dobanditoare a dreptului de proprietate si-a schimbat numele)
 1. copia xerox a certificatului de inmatriculare ( in cazul persoanelor juridice)
 1. procura notariala – mandatar
 1. formulare tip de inregistrare a lucrarii (cerere de furnizare informatii – conventie, cerere de inscriere la cartea funciara, declaratie)
 1. alte acte, dupa caz

Seo: Cadastru, Intabulare, Topografie, GPS, acte, formulare, taxe, preturi, Ploiesti, Prahova, declaratii, cadastral